Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:
VN č.1 Za Hurou - revír - K - č. 4 - 3990 - 1 - 1   
VN Korytno II - revír - K - č. 4 - 3510 - 1 - 1   
Hornád č.5a - revír - P - č. 4 - 0670 - 4 - 1   
Hornád č.5b - revír - P - č. 4 - 0671 - 4 - 4 revír CHYŤ a PUSŤ   
.
.

TOPlist


Návrhy a súčasné vyjadrenie zo strany výboru po VČS 2023


Návrhy a súčasné vyjadrenie zo strany výboru po VČS 2023

Vážení rybárski kolegovia.

Nie je naším zvykom, aby sme sa ako výbor po zasadnutiach schôdzí, či už výročných, mimoriadnych alebo výborových vyjadrovali k ich priebehu alebo komentovaniu diania na nich.

Na všetkých sme spoločnými debatami a diskusiami dospeli k rozumným dohodám a záverom. Po skončení výročnej schôdze dňa 4. 3. 2023 a hlavne o spôsobe jej priebehu a prijatých uzneseniach považujeme za potrebné s týmto oboznámiť širokú rybársku verejnosť, ktorá sa na schôdzi nemohla zúčastniť a vysvetliť, čo všetkých členov v nasledujúcom období čaká.

Schôdza prebiehala štandardne, boli prednesené všetky správy a po prerokovaní bodov programu začala diskusia, kde sa prihlásil do diskusie Adam Čarňanský, ktorý ako sme sa neskôr dozvedeli vystupoval ako hovorca niektorých nespokojných členov. Prečítal vopred pripravený návrh uznesenia, v ktorom deklaroval nespokojnosť s prácou výboru, čo sa týka zarybňovania a evidovania finančných prostriedkov.

Navrhované body p. Čarňanského , boli za búrlivého potlesku jeho „ partie„ kvôli nízkej účasti rybárov, na schôdzi schválené.

Návrhy Čarňanského a súčasné vyjadrenie zo strany výboru:

Žiadal navýšiť zarybnenie tak, aby všetky financie vybraté z platieb za miestne povolenky majú byť použité na zarybnenie, nakoľko sa mu zdalo, že nevyužívame všetky financie na zarybnenie

 • Nakoľko vybraté financie z predaja pstruhových a kaprových miestnych povolení činili v roku 2022 P- 6692 a K- 17360 spolu 24052 €....a zarybnenie v roku 2022 predstavovalo 27277,05, €....jeho sťažnosť je absolútne neopodstatnená

  Žiadal navýšiť zarybnenie o ďalších 5000.-€ na pstruhové revíry a 5000.- € na kaprové revíry.

 • P. Čarňanský požadoval navýšiť zarybnenie bez akýchkoľvek znalostí čo je to zarybňovací plán, ktorý musí hospodár podľa zákona o rybárstve §6 ods. 2), vypracovať na základe výmery a úživnosti revíru podľa vyhlášky §5 ods. 1), a ktorý sa musí predložiť na posúdenie oblastnému ichtyológovi a následne schváleniu ministerstvu životného prostredia, ktorý ako najvyšší schvaľovací orgán podľa zákona o rybárstve §36 písm. j)...čiže „o nás – bez nás“ takýto plán schváli , alebo pošle späť rybárskemu hospodárovi na opätovné prerobenie (hlavne ak sa to týka nepôvodných druhov rýb – Sivoň, P. dúhový, ale mnohokrát aj pôvodných druhov ako je Pstruh potočný)

  Taktiež napadol výbor za netransparentné evidovanie platieb za neodpracované brigády, pričom tvrdil, že mu nie je jasné, ako tieto platby evidujeme. Taktiež žiadal aby bol každému, kto neodpracuje brigádu a má za ňu zaplatiť, bol vydaný doklad o zaplatení, alebo spísaná darovacia zmluva.

 • Výbor vedie podrobnú evidenciu o každom členovi, ktorý odpracoval prípadne neodpracoval brigády a následne mu vzniká povinnosť za ňu zaplatiť. Keďže sa nejedná o dobrovoľný príspevok, ale je to finančná náhrada za neodpracovanú brigádu...teda splnenie si povinnosti člena SRZ podľa stanov SRZ §6 ods.2. písm. e), nevzniká nárok na spísanie darovacej zmluvy. Samozrejme ak člen bude žiadať o vydanie potvrdenia, bude mu toto potvrdenie spoplatnené.

  Žiadal, aby všetky finančné prostriedky za neodpracované brigády boli použité len na zarybnenie, keďže podľa názvu – príspevok na zarybnenie majú byť použité len na tento účel.

 • Ako bolo spomínané...každý člen je povinný podľa §6 ods. 2. písm. e) stanov SRZ splniť brigádnickú činnosť... Žiadny interný predpis SRZ nestanovuje aký názov má mať poplatok, ktorého zaplatením môže člen SRZ nahradiť hodnotu neodpracovanej brigády. Člen finančnými prostriedkami nahradí hodnotu brigády - práce a splní si tak svoju povinnosť, ktoré mu ukladajú stanovy SRZ.

 • Financie z brigádnickej činnosti sa považujú podľa stanov §24 ods. 5. písm .g) za iný príjem a sú používané na plnenie úloh zväzu podľa stanov SRZ §3 ods. 2. písm. a) až n)

 • Podrobnosti činnosti zväzu podľa stanov §28 upravuje aj Organizačný poriadok zväzu č455/138/20, záväzný pre všetky orgány zväzu a všetkých členov... §21 ods. 5. ods 6. a ods 7., na čo sú financie z brigád využívané

  Trval aj na informovaní o zarybňovaní na FB stránke a webe najneskôr v deň zarybnenia s príslušnou fotodokumentáciou.

 • Výbor s týmto bodom súhlasil bez námietok, pričom zverejní aj druhovú ochranu rýb po ich zarybnení

  Apeloval na to že máme „prebytočné“ financie na účte a treba ich použiť na zarybnenie

 • Financie na účte miestnej organizácie sa zhromažďujú nie mesiac ani rok, ale niekoľko desaťročí práve z iných príjmov podľa stanov §24 ods. 5. písm .g) a Organizačného poriadku č 455 a to konkrétne z nájmu za rybársky dom, chatových zariadení, darov, príspevkov a hlavne finančnej náhrady za neodpracované brigády.

 • Keďže výbor plánuje opravu výpustného zariadenia a časti hrádze na VN Korytno a taktiež spevnenie brehov rybníka...bude sa spoluzúčastňovať na oprave hrádze na VN Zahura 2 a prehĺbenia rybníka, chce vybudovať chatu pre rybárov v danej lokalite... plánuje dobudovanie rybochovného zariadenia v N.Hute, opravu rybárskeho domu, vyčistenie a dobudovanie kaskád na chovných potokoch a mnoho iných aktivít, ktoré majú slúžiť pre prospech členov MO SRZ SNV, nie pre výbor ako si to niektorí členovia myslia...aj celý obnos peňazí na účtoch nebude zrejme stačiť na všetky plánované činnosti....Toto všetko však vďaka návrhu pána Čarňanského nebude možné, keďže všetky financie za niekoľko sezón minieme a nebudeme mať ani na základné opravy a chod revírov

  Z návrhu iných členov bol prednesený aj návrh na zavedenie maximálnej lovnej miery kapra na 65 cm.

 • Aj keď horná lovná miera kapra nemá v takýchto malých revíroch opodstatnenie a je hlavne na svedomí členov či kapitálne ryby púšťajú alebo si všetko privlastňujú, výbor nemal výhrady voči tomuto návrhu a pripraví revír v najbližšom možnom období pre zmenu revírovania na túto skutočnosť

  Záverečné stanovisko výboru k celej situácii je nasledovné:

  Výborové schôdze našej MO SRZ sú verejné. Ak by pánovi Čarňanskému skutočne išlo o dobro všetkých rybárov, o zarybňovanie a o transparentnosť evidovania všetkých poplatkov, mohol sa kedykoľvek aj s členmi, ktorým robil hovorcu, informovať u členov výboru, ktorý by mu boli bez problémov vysvetlili a sprístupnili informácie vo všetkých oblastiach.

  On však podľa nášho názoru takto zámerne nemiestne očiernil a znevážil prácu celého výboru, keďže bez akýchkoľvek nie len odborných ale aj laických vedomostí a znalostí o všeobecne záväzných a právnych predpisoch vydaných Radou SRZ o systéme práce, o plánovanom obstarávaní, o zarybňovacích plánoch, evidencii a nakladaní s finančnými prostriedkami, odvodoch, daniach a poplatkoch, o rozpočte a plánoch práce, o spravovaní majetku, ktorý nie je malý a slúži všetkým našim členom, ako aj o našom budovaní rybochovného zariadenia v N. Hute pre výrobu a odchov vlastných násadových rýb pre zarybnenie, a iných aspektoch našej práce, predniesol nezmyselné návrhy, ktoré boli z vyššie uvedených dôvodov schválené, čím takto spôsobil problémy nielen výboru ale v konečnom dôsledku aj všetkým našim rybárom.

  O ekonomické a finančné veci sa nám stará profesionálny ekonóm, ktorý svoju prácu robí precízne, rozumie sa jej a aj vďaka jemu sú naše financie vo výbornej kondícii a hospodárime s kladným rozpočtom. Svojej práci sa rozumie, čo sa o pánovi Čarňanskom absolútne nedá povedať , nakoľko si ako člen rybárskej stráže sám nedokáže zodpovedne a svedomito plniť svoje povinnosti, ktoré mu boli udelené. Taktiež šíri po internete rôzne klamstvá a nepravdy ohľadom členov výboru, ale aj ohľadom vyjadrení, ktoré zazneli priamo na výročnej schôdzi, keďže asi vôbec nedával pozor o čom sa tam rozprávalo.

  S poľutovaním musíme konštatovať, že schválením návrhov Čarňanského za pomoci jeho obdivovateľov spôsobil výboru viacero problémov, ktorými sa musí zaoberať, hlavne v komunikácii s orgánmi ministerstva ohľadom zarybňovacích plánov, financovania rozpočtu a iných úloh z toho vyplývajúcich, ako je udržiavanie majetku a hrozí nedostatok fin. prostriedkov pre prípad nepredvídaných okolností a opráv. Svojimi neoverenými a nepravdivými informáciami uviedol členov do omylu, spôsobil chaos a výboru pridal ďalšiu zbytočnú prácu. V konečnom dôsledku sa tento chaos dotkne aj samotných našich rybárov, ktorí sa budú musieť pripraviť aj na zvýšenie poplatkov.

  Každý člen nášho výboru a všetci rybárski hospodári si svoje povinnosti každý na svojom úseku plnia zodpovedne, čo ich stojí nemálo práce, osobného voľna a času, pretože to robia z presvedčenia a majú túto činnosť radi.

  Keďže hospodárska a ekonomická činnosť všetkých zložiek zväzu musí byť v súlade so stanovami, organizačným poriadkom, internými predpismi zväzu a všeobecne záväznými právnymi predpismi, bolo by pre budúcnosť vhodné, ak by sa niekto cítil nepochopený, aby sa so svojimi problémami prípadne otázkami obrátil na výbor MO SRZ, tieto si vydiskutoval a aby svojim nevyváženým konaním nespôsoboval problémy sebe, výboru ale hlavne ostatným členom miestnej organizácie.

  Výbor MO SRZ Spišská Nová Ves  Návrhy a súčasné vyjadrenie zo strany výboru po VČS 2023