Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:
VN č.1 Za Hurou - revír - K - č. 4 - 3990 - 1 - 1   
VN Korytno II - revír - K - č. 4 - 3510 - 1 - 1   
Hornád č.5a - revír - P - č. 4 - 0670 - 4 - 1   
Hornád č.5b - revír - P - č. 4 - 0671 - 4 - 4 revír CHYŤ a PUSŤ   
.
.

TOPlistSpráva komisie pre čistotu vôd za rok 2016
Vydané: 2017-01-10 08:36:27  Napísal: Ing. Radovan Pavlikovský 

Komisia pre čistotu vôd pracovala v roku 2016 pod záštitou výboru MO SRZ SNV v obvyklom zložení. Aj v tomto období boli zaznamenané podnety zo strany radových členov našej organizácie a taktiež mimoriadne udalosti na revíroch našej MO SRZ.

   V apríli 2015 bolo hospodármi nahlásené, že bezprostredne po vysedení kaprovej násady do lovného kaprového revíru Zahura došlo k spontánnemu úhynu niekoľkých kusov kaprov vo veľkosti zodpovedajúcej tejto násade. Bezprostredne po tomto oznámení bola vykonaná kontrola predmetného revíru, ako aj jeho okolia za účelom zistenia príčiny ( zdroja) možného úhynu, či otravy spôsobenej vonkajšími vplyvmi, Keďže po príchode ma miesto nič takéto zistené nebolo, situácia bola v spolupráci s hospodárom pre daný revír monitorovaná, kde sa zakrátko podarilo zabezpečiť vzorku čerstvo uhynutého kapra, teda takého, ktorý bol vzhľadom na patologický stav vhodný na laboratórne testy a tento bol bezprostredne odovzdaný pracovníkom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v SNV. Po vykonaní testov a následnej konzultácii s pracovníkmi veterinárnej správy bol prijatý názor, že vzhľadom na výsledky testov a malé množstvo uhynutých rýb výlučne z kaprov, ktoré boli nasadené sa jedná o bežný úhyn vplyvom šoku po prevoze a vplyvu nového životného prostredia týchto kaprov.

   Dňa 26.5.2016 bolo členom komisie pri bežnom výkone rybárskeho práva na kaprovom revíry Hornád v lokalite pod smetiskom zistené, že z bočného ľavostranného prítoku vteká do hlavného toku Hornádu, voda čiernej farby, ktorá zapácha a vytvára na hladine vrstvu peny. Po postupe smerom hore tokom prítoku bola na mieste zistená požiarna hadica, ktorá bola vedená skrz pletivo plota skládky komunálneho odpadu Kúdelník a z ktorej do prítoku tiekla čierna zapáchajúca kvapalina. Zakrátko bol priamo na mieste prichytený taktiež pracovník firmy B-NOVA, ktorý sa snažil túto hadicu schovať. Na miesto bola bezprostredne privolaná hliadka Polície a taktiež Inšpekcia životného prostredia Košice, ktorá celú vec realizovala ako priestupok na úseku životného prostredia a páchateľovi, firme B-Nova bola uložená pokuta rádovo v tisícoch eur.

    Dňa 12. decembra 2016 bola na podnet hlavného hospodára a komisie pre čistotu vôd zvolaná pochôdzka na pstruhovom revíry Dubnica v jeho odchovnej časti v lokalita Novoveská Huta. Pochôdzky za zúčastnili pracovníci Okresného úradu životného prostredia, Povodia Hornádu, Polície SR a zástupca MO SRZ SNV. Účelom pochôdzky bolo skontrolovať a zadokumentovať značné znečistenia toku Dubnice komunálnym odpadom, ktoré bol zistené počas jesenných výlovov v tejto lokalite. Vzhľadom na veľký prietok vody v jesenných mesiacoch roku 2016 bol tento komunálny odpad väčšinou spláchnutý do hlavného toku Hornádu, avšak podarilo sa zafotiť niekoľko menších skládok odpadu na brehoch toku v bezprostrednej blízkosti toku, ako aj priamo v toku. Po konzultácii s pracovníkmi povodia Hornádu bolo zistené, že už v priebehu leta riešili niekoľko podnetov z radov občanov ne-rybárov v tejto lokalite, ktoré sa takéhoto znečistenia týkali. Celú vec bude naďalej sledovať a riešiť Okresný úrad životného prostredia, ktorý bude daný problém konzultovať taktiež s vedením mesta a miestne príslušným poslancom pre túto mestskú časť.