Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:
VN č.1 Za Hurou - revír - K - č. 4 - 3990 - 1 - 1   
VN Korytno II - revír - K - č. 4 - 3510 - 1 - 1   
Hornád č.5a - revír - P - č. 4 - 0670 - 4 - 1   
Hornád č.5b - revír - P - č. 4 - 0671 - 4 - 4 revír CHYŤ a PUSŤ   
.
.

TOPlistRozpis brigád

Rozpis brigád pre rok  2024

 

 • Apríl                  -  20 , 21 , 27 , 28
 • Máj                    -  04 , 05
 • September        -  21 , 22 , 28 , 29
 • Október             -  05 , 06 , 12 , 13        

 

 • Miesto nástupu na rybársku brigádu je v SNV v Rybárskom dome v stanovenom čase o 7,00 hod. Nástup na brigádu v v inej lokalite len po predchádzajúcej dohode s príslušným hospodárom. Nutné je doniesť si gumené čižmy.

 • Od brigád sú oslobodení členovia nad 60 rokov, deti a mládež do 18 rokov, ženy, držitelia ZŤPS. 

 • Každý dospelý člen od 18 - 60 rokov je povinný odpracovať v každom kalendárnom roku 2 brigády / 12 hodín /  jednú brigádu na jar a druhú na jeseň.            

 • Za neodpracovanú 1 brigádu ( 6 -hodín) účtujeme pri vydávaní povoleniek 30,- €  , za 2 brigády ( 12 -hodin) učtujeme 60,- €  

Stanovy SRZ striktne určujú túto povinnosť pre všetkých členov bez ohľadu na vek, zdravotný stav alebo iné okolnosti. Stanovy SRZ neposkytujú OZ SRZ ani Rade SRZ žiadnu kompetenciu, aby tieto skutočnosti zohľadnili pri kontrole plnenia členských povinností alebo prijali rozhodnutie, že niektorá skupina členov nemusí splniť túto povinnosť. Nie je možné zmeniť ustanovenie Stanov SRZ inak ako rozhodnutím Snemu.

 

Výbor organizačnej zložky (jej štatutárny orgán) podľa § 15 ods. 10 Stanov SRZ schvaľuje ceny miestnych povolení na rybolov, výšku členských poplatkov a iných poplatkov vyberaných organizačnou zložkou v rozpätí schválenom Radou SRZ. Žiadny interný predpis SRZ nestanovuje aký názov má mať poplatok, ktorého zaplatením môže člen SRZ nahradiť hodnotu neodpracovanej brigády. Nejedná sa však o sankciu ani o pokutu za neodpracovanie brigády, ale člen finančnými prostriedkami nahradí hodnotu brigády -práce a splní si svoju povinnosť. To či sa rozhodne člen odpracovať brigádu alebo uhradiť jej hodnotu, je len na jeho rozhodnutí. Možnosť uhradiť hodnotu brigádnickej povinnosti podľa informácií z OZ SRZ využívajú hlavne členovia, ktorí sa v čase brigád zdržiavajú kvôli práci alebo z iných dôvodov mimo svojho bydliska, z dôvodu príliš nízkeho alebo vysokého veku (podľa Stanov SRZ nie je vekové obmedzenie pre prijatie za člena SRZ), z dôvodu zdravotného stavu a ďalšie.

Nemožnosť fyzicky odpracovať brigádu nemôže automaticky znamenať, že člen sa  dopustil disciplinárneho previnenia. Preto sa členom poskytuje aj ďalší spôsob ako si splniť brigádnickú povinnosť v súlade s vnútrozväzovými predpismi- uhradiť hodnotu brigádnickej povinnosti.

Ak člen nebude schopný v danom roku odpracovať brigády pre MO SRZ z akýchkoľvek vážnych dôvodov (zdravotné, rodinné, pracovné alebo iné) musí za seba zabezpečiť nahradu, ktorá za neho brigády odpracuje ( musí byť osoba nad 18 rokov, ktorá môže ale nemusí byť členom SRZ)


 • Ak člen neodpracuje brigády alebo nepošle za seba náhradu, bude povinný zaplatiť brigády v plnej sume

 • Neodpracované brigády nie je možné presúvať na ďalší rok

 • Člen SRZ je povinný podľa § 6 ods. 2 písm. e) Stanov SRZ splniť brigádnickú povinnosť v rozsahu stanovenom členskou schôdzou alebo mestskou konferenciou organizačnej zložky. Členská schôdza alebo mestská konferencia teda stanoví rozsah brigádnickej povinnosti v hodinách.

 • V tom prípade, ak si člen nesplní brigádnickú povinnosť  jedným z vyššie uvedených spôsobov (odpracovaním členskou schôdzou alebo mestskou konferenciou stanovený rozsah brigádnickej povinnosti alebo uhradením tejto hodnoty) môžu začať disciplinárne orgány konanie kvôli porušeniu Stanov SRZ