Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:
VN č.1 Za Hurou - revír - K - č. 4 - 3990 - 1 - 1   
VN Korytno II - revír - K - č. 4 - 3510 - 1 - 1   
Hornád č.5a - revír - P - č. 4 - 0670 - 4 - 1   
Hornád č.5b - revír - P - č. 4 - 0671 - 4 - 4 revír CHYŤ a PUSŤ   
.
.

TOPlistUpozornenie pre našich rybárov
Vydané: 2022-03-18 19:27:04  Napísal: I.F.

Neznalosť zákona neospravedlňuje

Na výročnej členskej schôdzi ,už v roku 2019 sme rybárov informovali a upozornili na nový zákon. Od 1.1.2019 nadobudla účinnosť nového zákona 216  Z Á K O N z 13. júna 2018 o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov .

To znamená ,že Disciplinárna komisia pri MO Sp.N.Ves  nebude riešiť našich členov v §39 Priestupky, všetko je v kompetencii okresného úradu. Minimálna pokuta je 100 €. Stačí len málo,( napr. nezaevidujete hmotnosť ulovených privlastnených rýb, alebo nevyškrtnete kolónku v prehľade o úlovkoch podľa vzoru zapisovania na konci lovu a pod.)

Znenie zákona  § 39 Priestupky

(1) Priestupku na úseku rybárstva sa dopustí ten, kto                                 

a) nestrpí vstup na pribrežné pozemky v nevyhnutnej miere podľa § 5 ods.1        

b) nestrpí na pribrežnom pozemku označenie rybárskeho revíru alebo ho poškodzuje podľa § 5 ods. 3,   

 c) nemá počas lovu rýb pri sebe doklady podľa § 12 ods. 1 až 9 alebo ich pri kontrole odmietne predložiť,

 d) začne lov bez zapísania dátumu a čísla revíru alebo skončí lov bez zapísania počtu a hmotnosti privlastnených rýb do záznamu alebo bez vyškrtnutia príslušných kolónok, ak nedošlo k privlastneniu žiadnej ryby podľa § 14 písm.d)

 e) po odvolaní z funkcie člena rybárskej stráže bezdôvodne odmieta okresnému úradu odovzdať odznak a preukaz rybárskej stráže podľa § 23 ods. 8.

 (2) Za priestupok podľa odseku 1 okresný úrad uloží pokutu od 100 do 1000 eur.

 (3) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.4