Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:
Hornád č.5a - revír - P - č. 4 - 0670 - 4 - 1   
VN Korytno II - revír - č.4 - 3510 - 1- 1    
Hornád č.5b - revír - P - č. 4 - 0671 - 4 - 4 revír CHYŤ a PUSŤ   
VN č.1 Za Hurou - revír - č.4 - 3990 - 1 - 1    
.
.

TOPlistPovolenia na rybolov

Platné  pre rok 2020

 Predajcovia kaprových a pstruhových hosť.povolení:

 1. Bežila Ivan      SNV         0905 948 317
 2. Pacák Michal  SNV         0905 341 770
 3. Šiška Jozef  Sp.Vlachy   0907 935 232

Pstruhová voda pre všetkých členov SRZ (Hosťovacie miestne):      

Denná                                                           10.00 €
Denná  (6-14 rokov) člen                                                       03.00 €
                                                     

 

Kaprová voda pre všetkých členov SRZ (Hosťovacie miestne):

Denná                                                 10.00 €
Týždenná                                                 30.00 €

 

Kaprová voda pre deti od 6-14 rokov (Hosťovacie miestne) :

Denná                                                        02.00 €
Týždenná 05.00 €
 • Povolenia pre nečlenov a cudzincov viac info tu

Ceny povoleniek pre rok 2020:

Členská známka (dospelý člen) 23.00 €
Členská známka (ml.15-17 rokov, študenti) 17.00 €
Zápisné (nový člen od 18 rokov) 34.00 €
Zápisné (nový člen od 15-17 rokov) 17.00 €
Zápisné (deti od 10-14 rokov)                           02.00 €    

Vody kaprové:

Miestna ( dospelý člen) 37.00 €
Miestna (ml.15-17 rokov, študenti, ženy, dôchodcovia, ZŤP) 27.00 €
Detské povolenie (6-14 rokov) 14.00 €        

Vody pstruhové:

Miestna ( člen od 15 rokov)                               27.00 €
Detské povolenie (3-14 rokov) 15.00 €   
       
 • Dôchodca nad 70 r.ktorý je členom dlhšie ako 10 r.                       Jedno miestne povolenie "P",alebo "K" 2,00 €

Zväzové povolenia:

 • Vydanie zväzového povolenia je podmienené zakúpením si miestneho povolenia toho istého druhu.
Vody kaprové 40.00 €
Vody lipňové 40.00 €
Vody K+P+L (zvláštne povolenie) - predaj RADA SRZ               520.00 €        
Dedinky-sezónna "P" 120.00 €        
Vody "K" deti 3-14 rokov 10.00 €        

Dôležité pokyny:

 1. "Rozsah platnosti povolení."
 2. VYHLÁŠKA 381/2018 Z. z.
  Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 29. novembra 2018, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
    Platnosť a rozsah miestnych a zväzových  povolení bol upravený podľa § 14 (381/2018 Z. z.) tak, že držiteľ uvedených povolení  si loviaci  na jedno povolenie môže privlastniť maximálny počet rýb, ktorý určí užívateľ. Privlastnením si určeného počtu rýb na jedno povolenie platnosť povolenia zanikne. Pri zániku platnosti povolenia z dôvodu privlastnenia si určeného počtu rýb v jednom kalendárnom roku nevyčerpanom limite vydaných povolení môže užívateľ vydať loviacemu ďalšie povolenie.
 3. Mládež - študenti od 15 - 18 r. nemusia predložiť "Potvrdenie o návšteve školy". Nad 18 rokov musia ho predložiť.
 4. Jedno miestne povolenie bude predané za 2,00 € a druhé so zľavou rybárom, ktorí dovŕšili vek 70 r. a sú našimi členmi viac ako 10 r.
 5. Upozorňujeme členov, že - Zvláštne zväzové povolenie K+L+P bude vydané - len - členovi SRZ na jeho písomnú žiadosť zaslanú na MO SRZ v Spišskej Novej Vsi. Po súhlasnom vyjadrení výboru MO SRZ bude táto žiadosť zaslaná na Sekretariát RADY SRZ - ktorá túto povolenku vydá.
 6. Dôrazne upozorňujeme každého člena, že je povinný držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do určeného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.
  podľa - VYHLÁŠKY Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 29. novembra 2018, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 7. Každý člen je povinný podľa Stanov SRZ uhradiť členské do 31.03.2020. Ak tak neučiní bude považovaný za nového člena a musí uhradiť "Zápisne" vo výške 34,00 € prípadne 17,00 €.
 8. Držitelia povolení na rybolov, ktorí sú členmi našej MO SRZ môžu pre deti vo veku 3-6 r. požiadať o vydanie "Povolenia na rybolov - na - K - vody". Tieto deti môžu loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby,ktorá je držiteľom rybárskeho lístka alebo povolenia alebo osobitného povolenia   /vid - Vyhláška § 14,od.12/. (381/2018 Z. z.)
 9. Oznamujeme členom, že je možné poukázať sumu do výšky 2% zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č.595/2003 Z.z.o dani z príjmov v znení neskorˇich predpisov pre našu MO SRZ Spišská Nová Ves, IČO: 00178209/810, právna forma:občianske združenie. Tlačivá viď web portál: www.mosrzsnv.sk
 10. Upozorňujeme členov na povinnosť odpracovať jednu brigádu na jar a jednu brigádu na jeseň. Povinnosť sa týka členov vo veku od 18 do 60 r.
 11. Podľa nového zákona z 13. júna 2018 o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov §45
  Zrušujú sa: ​                                                                                          1. Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení zákona č. 246/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 273/2015 Z. z., 
  2. vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.