Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:
VN č.1 Za Hurou - revír - K - č. 4 - 3990 - 1 - 1   
VN Korytno II - revír - K - č. 4 - 3510 - 1 - 1   
Hornád č.5a - revír - P - č. 4 - 0670 - 4 - 1   
Hornád č.5b - revír - P - č. 4 - 0671 - 4 - 4 revír CHYŤ a PUSŤ   
.
.

TOPlistPovolenia na rybolov

Platné  pre rok 2024

 Predajcovia kaprových a pstruhových hosť.povolení:

 1. Bežila Ivan      SNV               0905 948 317
 2. Pacák Michal  SNV               0905 341 770
 3. Šiška Jozef  Sp.Vlachy         0907 935 232
 4. Ing.Slavomír Oreško  SNV    0904 760 615

Pstruhová voda pre všetkých členov SRZ (Hosťovacie miestne):      

Denná                                                  15.00 €
Denná  (3-14 rokov) člen              3.00 €

 

Kaprová voda pre všetkých členov SRZ (Hosťovacie miestne):

Denná  od 15 rokov                   10.00 €
Týždenná od 15 rokov                      40.00 €

 

Kaprová voda pre deti od 6-14 rokov (Hosťovacie miestne) :

Týždenná                                                5.00 €
 • Povolenia pre nečlenov a cudzincov viac info tu

 

Ceny povoleniek pre rok 2024:

Členská známka (dospelý člen)       35.00 €
Členská známka (ml.15-17 rokov, študenti ) 17.00 €
Členské deti (3-14 rokov) 1.00 €
Zápisné (nový člen od 18 rokov) 60.00 €
Zápisné (nový člen od 15-17 rokov) 30.00 €
Zápisné (deti od 3-14 rokov)                           5.00 €    

Vody miestne kaprové:

Ddospelý člen a mládež od 15 rokov      40.00 €
Detské povolenie (6-14 rokov) 14.00 €
Detské povolenie (3-5 rokov)  0 €        

Vody miestne pstruhové:

Miestna ( člen od 15 rokov)                         40.00 €
Detské povolenie (3-14 rokov) 15.00 €   
 • Členovia nad 70 rokov,ktorí sú členmi dlhšie než 10 rokov si môžu vybrať jedno  miestne povolenie "P",alebo "K" za 2,00 €

Zväzové povolenia:

 • Vydanie zväzového povolenia je podmienené zakúpením si miestneho povolenia toho istého druhu.
Vody kaprové od 15 rokov 75.00 €
Vody kaprové,deti od 6 do 14 rokov  15.00 €
Vody kaprové,deti  od 3 do 5 rokov  0 €
Vody lipňové 70.00 €
Vody K+P+L (zvláštne povolenie) - predaj RADA SRZ               520.00 €        
Dedinky-sezónna "P" 120.00 €        

Ostatné poplatky:      

 Poplatok za tlačivá                      4.00 €

(záznam o dochádzke k vode, miestny rybársky poriadok, zväzové poriadky K a L, brigádnicky preukaz, rybársky preukaz, atď.,)  

Neodpracované brigády

 •  za 1 brigádu  (6h)    /  30,00 €
 •  za 2 brigády  (12h)  /  60,00 €
 • ak člen neodpracuje brigády musí ich zaplatiť.
 • neodpracované brigády nie je možné presúvať na ďalší rok

Dôležité pokyny:

 1. "Rozsah platnosti povolení."
 2. VYHLÁŠKA 381/2018 Z. z.
  Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 29. novembra 2018, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
    Platnosť a rozsah miestnych a zväzových  povolení bol upravený podľa § 14 (381/2018 Z. z.) tak, že držiteľ uvedených povolení  si loviaci  na jedno povolenie môže privlastniť maximálny počet rýb, ktorý určí užívateľ. Privlastnením si určeného počtu rýb na jedno povolenie platnosť povolenia zanikne. Pri zániku platnosti povolenia z dôvodu privlastnenia si určeného počtu rýb v jednom kalendárnom roku nevyčerpanom limite vydaných povolení môže užívateľ vydať loviacemu ďalšie povolenie.
 3. Mládež - študenti od 15 - 18 r. nemusia predložiť "Potvrdenie o návšteve školy". Nad 18 rokov musia ho predložiť.
 4. Upozorňujeme členov, že - Zvláštne zväzové povolenie K+L+P bude vydané - len - členovi SRZ na jeho písomnú žiadosť zaslanú na MO SRZ v Spišskej Novej Vsi. Po súhlasnom vyjadrení výboru MO SRZ bude táto žiadosť zaslaná na Sekretariát RADY SRZ - ktorá túto povolenku vydá.
 5. Dôrazne upozorňujeme každého člena, že je povinný držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do určeného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.
  podľa - VYHLÁŠKY Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 29. novembra 2018, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 6. Neodovzdanie riadne vyplneného prehľadu o úlovkoch do 15.1.-  nevydanie povolenia na rybolov na nasledujúci rok.​​

Ak však dotknutý člen požiada o vydanie povolenia po 15.1.,začína ako nový člen s úhradou zápisného  (odsúhlasené VČS 2022)

 • dospelý člen           60 €
 • mládež (15-17r)      30 €
 • deti    (3-14r)             5 

Každý člen je povinný podľa Stanov SRZ uhradiť členské do 31.03.2024. Ak tak neučiní bude považovaný za nového člena a musí uhradiť  zápisne" vo výške 

 • ​od 18 rokov             60 €
 • od 15-17 rokov        30 €
 • neplatí pre deti do 14 rokov a nových členov.
 1. Prerušenie členstva bude možné iba v prípade,že bude uhradený poplatok za neodpracované brigády.
 2. Držitelia povolení na rybolov, ktorí sú členmi našej MO SRZ môžu pre deti vo veku 3-6 r. požiadať o vydanie "Povolenia na rybolov - na - K - vody". Tieto deti môžu loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby,ktorá je držiteľom rybárskeho lístka alebo povolenia alebo osobitného povolenia   /vid - Vyhláška § 14,od.12/. (381/2018 Z. z.)
 3. Oznamujeme členom, že je možné poukázať sumu do výšky 2% zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č.595/2003 Z.z.o dani z príjmov v znení neskorˇich predpisov pre našu MO SRZ Spišská Nová Ves, IČO: 00178209/810, právna forma:občianske združenie. Tlačivá viď web portál: www.mosrzsnv.sk
 4. Upozorňujeme členov na povinnosť odpracovať jednu brigádu na jar a jednu brigádu na jeseň. Povinnosť sa týka členov vo veku od 18 do 60 r.
 5. Podľa nového zákona z 13. júna 2018 o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov §45
  Zrušujú sa:                                                                                           1. Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení zákona č. 246/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 273/2015 Z. z., 
  2. vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.